Argument I familien

Argument

Helse og livskvalitet

Likestilt foreldreskap er forbundet med økt livskvalitet for begge kjønn, og relatert til helsegevinster for mor.

Mødre som deler omsorgsarbeidet med far er mindre plaget av depresjon og har mindre ryggproblemer og hodepine enn sine mer tradisjonelle søstre [1]. Det er også forskning som viser at fedres uttak av pappaperm reduserer mors sykefravær med 5-10% [2].

Likestilt foreldreskap har også klare fordeler for deg som far: Fedre som gir mer omsorg til barna kjenner seg langt mindre stressa og har generelt høyere livskvalitet [3]. Flere svenske studier har dessuten påpekt en sammenheng mellom fars permisjon og hans fremtidige helse. En studie fant at fedre som tok ut pappaperm hadde mindre risiko for senere alkoholrelaterte sykdommer og død [4]. En annen fant at uttak av pappaperm også var forbundet med lavere dødelighet generelt: Fedre som tok ut pappaperm hadde hele 16% lavere dødsrisiko [5]. Forskerne tror at menn som aktivt deltar i omsorgen for barna sine, også blir flinkere til å lytte til egen kropp og prioritere helsa si.

 1. Holter, Ø.G, Svare, H. and Egeland, C., 2008. Likestilling og livskvalitet 2007. AFI-rapport 2008:1. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

  http://www.hioa.no/var/ezflow_site/storage/afi/files/r2008-1.pdf
 2. Bratberg, E. and Naz, G., 2009. Does paternity leave affect mothers’ sickness absence? Working Papers in Economics No.06/09. University of Bergen.

  http://www.hioa.no/var/ezflow_site/storage/afi/files/r2008-1.pdf
 3. Holter, Ø.G, Svare, H. and Egeland, C., 2008. Likestilling og livskvalitet 2007. AFI-rapport 2008:1. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

  http://www.hioa.no/var/ezflow_site/storage/afi/files/r2008-1.pdf
 4. Månsdotter, A. Backhans, M. and Hallqvist, J., 2008. The relationship between a less gender-stereotypical parenthood and alcohol-related care and death: A registry study of Swedish mothers and fathers. BMC Public Health 8:312.

  http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-8-312
 5. Månsdotter, A. Lindholm, L. and Winkvist, A., 2007. Paternity leave in Sweden – costs, savings and health gains. Health Policy 82:1.

  http://europepmc.org/abstract/MED/17046098
Tilbake til oversikt