Hva er pappaperm?

Pappaperm er det folkelige uttrykket for den totale tiden du er hjemme og tar deg av barn på heltid etter fødselen. Slik sett så favner uttrykket flere forskjellige ordninger og rettigheter, som det er opptil deg og din familie om du vil benytte. Pappaperm blir brukt om:

  • fedres uttak av to ukers permisjon fra arbeid ved fødsel (noe alle har krav på i følge arbeidsmiljøloven, og som ofte er betalt av arbeidsgiver)
  • fedres uttak av 15 ukers betalt fedrekvote (betalt av NAV)
  • fedres uttak av såkalte «felles foreldrepenger» for opptil 16 ukers felles permisjonstid – eller 26 uker med 80% dekningsgrad (betalt av NAV)
  • fedres uttak av ubetalt permisjon fra arbeidet i forbindelse med fødsel (foreldre har i følge arbeidsmiljøloven krav på 12 måneders ubetalt permisjon etter at foreldrepengene er slutt, f.eks. mens de venter på barnehageplass)

Ikke alle fedre har opparbeidet seg rett til fedrekvote, eller har et arbeid å returnere til. Allikevel er det mange fedre som studerer, er arbeidsledige, er trygdede eller syke og som samtidig tar seg av barn på heltid. Mange vil si at disse fedrene også er i pappaperm, selv om de ikke er i en ordning som er tiltenkt dette fra det offentliges side.

Valget mellom lang eller kort pappaperm?
Fedre som har opparbeidet fulle fødselspermisjonsrettigheter har mulighet til å ta en kortere eller en lengre pappapermisjon. Les under Rettigheter i Pappapermens verktøykasse om hva som avgjør hva du har krav på. For deg som far er lengden på permisjonen din oftest avhengig av at også mor har opptjent rettigheter og er i aktivitet.

Kort permisjon: Fedrekvoten på 15 uker.

Lang permisjon: Utover fedrekvoten og mødrekvoten på 15 uker hver består foreldrepengeordningen av en fellesperiode som foreldrene kan dele fritt mellom seg. Så lenge barnets mor er i jobb eller aktivitet er det fullt mulig for en pappa å ta ut hele fellesperioden på 16 uker med 100% dekningsgrad eller 26 uker med 80% dekningsgrad. En betalt pappaperm kan altså vare opptil 31 uker – eller 41 uker med 80% dekningsgrad.

Rett til ulønnet permisjon
Etter at foreldrepermisjonen med foreldrepenger er ferdig, har hver av foreldrene rett til permisjon i inntil 12 måneder for hver fødsel (§ 12–5 i arbeidsmiljøloven), så lenge barnet er under 3 år. Denne må tas ut umiddelbart etter den betalte foreldrepermisjonen. Er du alene med barnet, kan du ta begge årene selv. Dette er en permisjon uten lønn. For mer informasjon om denne ordningen, se regjeringens brosjyre fra 2012 her.