Rettighet

Rettighet

Studentrettigheter

Studenter har krav på foreldrestipend for omsorg for barn ved fødsel. Det vil si at studielån blir gjort om til stipend. Både mor og far kan få foreldrestipend, men de kan ikke få det samtidig. Per barn gis det foreldrestipend for inntil 49 uker. En forutsetninger for foreldrestipend er at du bor sammen med barnet. Din ektefelle/samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra Nav. Les mer på Lånekassens nettsider om foreldrestipend og se søknadsskjema.

I tillegg kan studenter ha krav på forsørgerstipend.

Når far er student og har opptjent foreldrepengerettigheter
Selv om du er student kan du ha krav på foreldrepenger dersom du hatt pensjonsgivende inntekt de siste 6 av 10 månedene før foreldrepengeperiodens start.  Årsinntekten må da, som for andre, være minimum halvparten av grunnbeløpet i folketrygden. Per 1. mai 2018 var grunnbeløpet på 96 883 kr. Merk; det er ikke tiltatt å motta foreldrepenger fra NAV og foreldrestipend fra Lånekassen samtidig.

Når mor er student og ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger

I slike tilfeller har du som far ikke rett til fedrekvote. Dette gjelder blant annet når mor er fulltidsstudent. Du kan allikevel ta ut permisjon av fellesperioden, forutsatt at du har opptjente rettigheter (se Hvor mye perm har du rett til?). Da må mor gå ut i fulltidsstudier, arbeid eller annen godkjent aktivitet.

Tilbake til oversikt