Rettighet

Rettighet

Dersom du får problemer med NAV

Manglende informasjon eller misforståelser
Enkelte fedre opplever at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon; at de ikke har fått et eget informasjonsbrev slik de skal eller har misforstått det som foreligger av informasjon. Avslag som følger slik mangelfull eller feilaktig informasjon kan gi grunnlag for medhold i en klagesak (se under).

Problemer med å fylle ut søknadsskjema
Du som far må søke om eget permisjonsuttak, og det holder dermed ikke å signere søknadsskjema sammen med mor. En utbredt misoppfattelse er at du som far kan søke om utsettelse på et senere tidspunkt, men søknad om dette må være mottatt innen siste dag av fellesperioden (se Søknadsfrister). Det er også viktig å få med seg at opplysninger om lønns- og ansettelsesforhold i tillegg må sendes inn av arbeidsgiver.

Klage til NAV
En stor andel fedre erfarer å få medhold i sin klage på foreldrepengesaker. Det kan altså være hensiktsmessig av deg å ta kontakt med NAV for å klage hvis du mener det er berettiget. I vedtaksbrevet vil det være opplyst hvordan du gjør dette og hvilke klagefrister som gjelder. NAV er forpliktet til å hjelpe til med å utforme klagen hvis ønskelig. Du har også anledning til å gi en advokat eller bekjent fullmakt til å håndtere klagen. Vedtaket vil da bli vurdert på nytt. Opplever du å få endelig avslag hos NAV kan du anke saken inn til Trygderetten. Det kan være muligheter for å få dekket utgifter for å få endret vedtaket. Det samme gjelder fri rettshjelp for advokat, noe som beregnes ut fra inntekt- og formuesgrenser.

Det kan være mange ulike grunner til å klage i en foreldrepengesak. Noen av klagesakene gjelder fedre som i utgangspunktet ikke har rett til fedrekvote. Det gir naturlig nok ikke grunnlag for medhold. En annen utbredt klageårsak er beregning av foreldrepenger.

Tilbake til oversikt