Rettighet

Rettighet

Hvor mye perm har du rett til?

De fleste nybakte pappaer i Norge har rett på 15 uker fedrekvote. I tillegg har de fleste fedre også rett til foreldrepenger i flere av eller alle dagene i den såkalte fellesperioden. Det finnes imidlertid visse krav som må oppfylles, og kravene til fedrekvoten og fellesperioden er forskjellige.

Enkelte fedre vil kun ha krav på fedrekvoten, mens andre vil kun ha krav på permisjon i den såkalte fellesperioden.

Rett til fedrekvote
Fedrekvote er den delen av foreldrepermisjonen som er øremerket far. Fra 1. juli 2018 er denne, i likhet med mødrekvoten, på 15 uker. I så måte er 15 uker et minimumsuttak for deg som far. Det er også mulig å ta ut mindre permisjon enn 15 uker, men da faller disse ukene i utgangspunktet bort fra den samlede permisjonstiden.

For at far skal ha rett på fedrekvote må:

  • både far og mor ha vært yrkesaktive og hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før stønadsperioden begynner (dvs. at begge foreldrene har rett til foreldrepenger).

Les mer om vilkåret for foreldrepenger her på NAV sine sider. Det finnes ordninger som kan likestilles med yrkesaktivitet. Disse må være godkjent av NAV.

Rett til foreldrepenger utover fedrekvoten (fellesperioden)
Som foreldre kan dere velge om den felles permisjonsperioden skal være på 16 uker med 100 prosent dekningsgrad eller 26 uker med 80 prosent dekningsgrad. Foreldrepengeuttaket trenger ikke å tas ut sammenhengende, men må benyttes innen barnet er 3 år. Om du ønsker å utsette permisjonen eller ta et gradert uttak, må det søkes spesielt om dette. Foreldrepengegrunnlaget beregnes i hovedsak ut fra inntekten du har ved permisjonsstart. Inntekt dekkes inntil 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet er 96 883 kr, per 1. mai 2018.

For at far skal ha rett på foreldrepenger i fellesperioden må enten:

  • mor gå ut i arbeid
  • mor ta utdanning på heltid
  • mor være syk eller være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet
  • eller mor delta på kvalifisering gjennom NAV på heltid

Dersom moren arbeider deltid etter fødselen eller omsorgsovertakelsen, blir farens foreldrepenger redusert tilsvarende reduksjonen i morens arbeidstid. Utgjør morens stillingsdel minst 75% av full arbeidstid, får likevel faren foreldrepenger beregnet i samsvar med sin egen stillingsdel.

Les mer om vilkårene her på NAVs sider.

Når bare far har rett til foreldrepenger
Når bare du som far har rett på foreldrepenger, mister du retten til fedrekvote, men hele fellespermisjonen tilfaller deg, samt mødrekvoten. Men det stilles de samme kravene til mors aktivitet for hele tidsrommet (se over).

Hvis mor fyller aktivitetskravet, kan du få foreldrepenger i opptil 40 eller 50 uker, avhengig av om du har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad. Ved fødsel kan du tidligst starte perioden med foreldrepenger 6 uker etter fødselen. Ved adopsjon kan du starte permisjonen fra omsorgsovertakelsen.

Les mer om vilkårene når bare far har rett til foreldrepenger her på NAV sine sider.

Rett til foreldrepermisjon ved selve fødselen
I følge arbeidsmiljøløven har alle fedre krav på permisjon ved fødsel. For ansatte i stat, kommune og mange tariffområder er det bestemt eller avtalefestet at arbeidsgiver skal utbetale full lønn i denne permisjonen. I enkelte private virksomheter er det imidlertid opp til hver enkelt arbeidsgiver om denne vil utbetale lønn eller ikke. Du har likevel rett til ulønnet permisjon.

Rett til foreldrepermisjon uten lønn
Etter at foreldrepermisjonen med foreldrepenger er ferdig, har hver av foreldrene rett til permisjon i inntil 12 måneder for hver fødsel (§ 12–5 i arbeidsmiljøloven), så lenge barnet er under 3 år. Denne må tas ut umiddelbart etter den betalte foreldrepermisjonen. Er du alene med barnet, kan du ta begge årene selv. Dette er en permisjon uten lønn. For mer informasjon om denne ordningen, se regjeringens brosjyre fra 2012 her.

 

Tilbake til oversikt