Rettighet

Rettighet

Hvordan søker du om foreldrepenger under pappapermen?

Etter at du har blitt enige med din partner om hvordan du skal dele den felles permisjonstiden, benytte opparbeidet ferie og liknende spørsmål må det søkes til NAV.

Fedrekvote, mødrekvote og foreldrepenger må søkes om skriftlig. Det finnes eget skjema for dette på NAV sine hjemmesider, som kan sendes elektronisk eller i posten. Far og mor må søke hver for seg. Først søker og tildeles mor mødrekvoten og foreldrepenger for hele fellespermisjonen. Deretter søker far om fedrekvote og foreldrepenger for den delen av fellesperioden han skal ha permisjon. I tilfellene der kun far har rett på foreldrepenger må han søke om det separat. I slike tilfeller kan han også søke om å få mødrekvoten overført til seg.

Du får ikke foreldrepenger lengre tilbake i tid enn 3 måneder før NAV har mottatt søknaden. Husk derfor å søke i tide. Det kan være lurt å søke en til to måneder før du skal ut i foreldrepermisjon. Det gjelder både om du er far eller mor. Inntekt og arbeidsforhold tett opp mot stønadsperioden må dokumenteres i søknaden. Dersom arbeidsgiver utbetaler full lønn i permisjonstiden kan hun eller han søke om refusjon hos folketrygden. For at arbeidsgiver skal få dette må du som arbeidstaker allikevel sende egen søknad om foreldrepenger.

Ferie i permisjonstiden må søkes om spesielt
Avbrudd eller pauser i din eller din partners fødselspermisjon på grunn av ferie eller arbeid er vanlig. Like fullt må det søkes spesielt på eget skjema, som du finner her på NAVs sider.

 

Tilbake til oversikt