Rettighet

Rettighet

Rettigheter på arbeidsplassen

Har du som far opparbeidet rettigheter til foreldrepenger så kan arbeidsgiver ikke nekte deg å ta ut lønnet foreldrepermisjon. For eksempel kan ikke arbeidsgiver forvente at du skal la være å ta ut mer permisjon enn 10 ukers fedrekvote. Arbeidsgiver kan heller ikke kreve at du skal utføre arbeid mens du mottar foreldrepenger. Det er ikke tillatt å kreve dette, med mindre du har graderte foreldrepenger. Som far er du vernet mot diskriminering som følge av foreldrepermisjonen. Du skal ikke komme dårligere ut i jobben fordi du er i foreldrepermisjon, måtte denne permisjonen være lang eller kort. For eksempel har du, når du mottar foreldrepenger, krav på tilsvarende lønnsutvikling som kollegaer som arbeider.

Hvis du som arbeidstaker opplever vansker i forhold til arbeidsgiveren din vedrørende permisjonsuttak, eller på annen måte opplever situasjonen som diskriminerende, kan forholdet klages inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet kan nås på tlf. 23 15 73 00 eller på e-post: post@ldo.no.

Ombudet har også utviklet en fin ressurs som du kan tipse arbeidsgiver om, nemlig en guide med tips om hvordan arbeidsgivere kan unngå diskriminering av ansatte i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon. Guiden finner du her.

Diskrimineringsvernet
Diskriminering på grunn av permisjon ved fødsel eller adopsjon er forbudt i Norge, og faller innunder forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn regulert av Likestillingsloven (Lov om likestilling mellom kjønnene). Altså har du ikke bare rett på permisjon, du er også vernet mot diskriminering i arbeidslivet som følge av permisjonen. Likestillingsloven fastslår at:

“En arbeidstaker som er eller har vært i foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 har rett til å:
a) vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling,
b) nyte godt av forbedringer av arbeidsvilkårene som arbeidstakeren ellers ville vært
berettiget til under fraværet og
c) fremme lønnskrav og å bli vurdert i lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige  arbeidstakerne i virksomheten.”

Ansettelsesprosesser
Din beskyttelse mot diskriminering gjelder også i ansettelsesprosesser. Er du jobbsøkende pappa eller jobbsøkende blivende pappa, har ikke din fremtidige arbeidsgiver rett til å spørre deg om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn. De kan heller ikke la være å ansette deg på grunnlag av framtidig foreldrepermisjon.

 

Tilbake til oversikt